Magyar Tudományos Akadémia Titkársága

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Kutatási Pályázatok Főosztálya

pályázati szakreferens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2018. augusztus végé –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1051 Budapest, Nádor utca 7.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának adminisztrációja. Ennek keretében: a pályázati kiírás előkészítése, kapcsolattartás a pályázókkal és a bíráltatásban részt vevő szakértőkkel; a pályázatok átvétele, formai ellenőrzése és hiánypótoltatása, szakértők felkérése a pályázatok bírálatához, a szakértői vélemények feldolgozása, zsűri üléssel kapcsolatos szervezési-logisztikai feladatok, zsűri ülések szakmai előkészítése, a pályázók értesítése a döntésről; a Lendület pályázat eredményhirdetésének megszervezése, a támogatási szerződések előkészítése és aláíratása; a támogatott kutatók éves és záró kutatási beszámolóinak elkészíttetése és formai ellenőrzése; szakértők felkérése a beszámolók értékeléséhez, a szakértői vélemények feldolgozása, az értékelő szakbizottságok üléseinek előkészítése, az érintettek kiértesítése az értékelési eredményekről; a Lendület programmal kapcsolatos külön ügyintézést igénylő feladatok ellátása (csoportok megszűnése, illetve felfüggesztése, vitás kérdések rendezése); a Lendület programmal kapcsolatos adatbázisok karbantartása, azokból kimutatások, háttéranyagok készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának Közszolgálati Szabályzatában foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, vagy egyetem,

        felsőfokú angol nyelvvizsga bizonyítvány,

        MS Office (Excel, Word, Power Point) magas szintű felhasználói ismerete,

        hivatalos dokumentumok előkészítéséhez szükséges fogalmazási készség,

        jó kommunikációs készség és kapcsolatteremtő képesség,

        problémamegoldó és együttműködési képesség,

        kiváló munkaszervezési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató, fényképes szakmai önéletrajz és motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm.rend. 1. sz. mellékletében meghatározott tartalommal,

        iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvismeretét tanúsító okiratok, dokumentumok másolata (a pályázat elnyerése esetén az eredeti okiratok bemutatása),

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy ennek igényléséről szóló igazolás (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló hivatalos igazolás),

        nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2168/2017/HO , valamint a munkakör megnevezését: pályázati szakreferens.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2168/2017/HO, valamint a munkakör megnevezését: pályázati szakreferens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatokat Szakmai Előkészítő Bizottság értékeli és választja ki a személyes meghallgatásra javasolt pályázókat. A Bizottság a személyes meghallgatások után javaslatát döntésre, a munkáltatói jogkör gyakorlója elé terjeszti. A döntést követően a pályázat eredményéről a pályázók postai úton értesítést kapnak, a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlapja - 2017. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A köztisztviselői kinevezés határozott időre – várhatóan 2018. augusztus végéig – szól, 6 hónapos próbaidő kikötésével, heti 40 órás teljes munkaidős foglalkoztatással. A pályázatokat a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humánpolitikai Önálló Osztályára kell beküldeni egy példányban. A zárt borítékra kérjük ráírni: „Pályázat az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Főosztálya pályázati szakreferens”munkakörére.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.