Gyönk Város Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyönki Gyermekétkeztetési Intézmény

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7064 Gyönk, Ifjúsági lakótelep 11.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okiratában, alapdokumentumaiban és a működést meghatározó jogszabályokban meghatározott feladatok szakszerű, jogszerű és gazdaságos ellátása, az intézmény irányítása, vezetése, ellenőrzése. Szakirányú végzettség esetén élelmezésvezetői, ennek hiányában raktárkezelői feladatok teljes körű ellátása.álkodás) A konyhai dolgozók (11 fő) irányítása és ellenőrzése, munkáltatói jogkör gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Főiskolai/egyetemi végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, a szükséges nyilatkozatok megtétele

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a közétkeztetési szolgáltatás nyújtásában – ideértve a tápanyagszámítást, étrend- és étlaptervezést - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Felhasználói szintű szám.tech. ismeret.,

        Élelmezésvezetői szakképesítés, vagy vendéglátó ipari vagy élelmiszeripari felsőfokúfokú végzettség, élelmezési szoftver felhasználói szintű ismerete, B. kategóriás vezetői engedély

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázónak az intézmény vezetésére, gazdaságos és hatékony működtetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetői programja., szakmai gyakorlat igazolása, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerheti

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 74 448 117 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyönk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Ady E. utca 562. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2220/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyönk Város Önkormányzata címére történő megküldésével (7064 Gyönk, Ady Endre út 562. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2220/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról Gyönk Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bizottsági meghallgatást követően – dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályáztató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyönki KÖH hirdetőtáblája - 2017. április 24.

        Gyönk város honlapja (www.gyonk.hu) - 2017. április 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.