Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Energiatudományi Kutatóközpont
Sugárkémiai Laboratórium

laboratóriumvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közreműködik a kutatóközpont tudományos koncepciójának, célkitűzéseinek meghatározásában. Feladata a laboratórium szakemberállományának fejlesztése, beleértve az egyetemi kapcsolatokat, a posztgraduális képzést, a doktori ösztöndíjasok felvételét, a tudományos minősítések, valamint szükség esetén a minőségi cserék előkészítését. Nyomon követi és elősegíti a laboratórium területére eső témák és projektek keretében folyó munkát. A laboratóriumvezető maga is lehet téma, illetve projektvezető. A laboratóriumvezető felelős a laboratórium tudományos fejlesztési, szervezési, gazdasági tevékenységének az érvényes szabályoknak megfelelő viteléért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vegyész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Tudományos fokozat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az oklevelek másolata, részletes önéletrajz, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, illetményének megjelölése, eddigi szakmai munkásságának, tudományos eredményeinek ismertetése. Amennyiben a pályázó az MTA Energiatudományi Kutatóközpont dolgozója, úgy a mellékleteket benyújtani nem kell. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó munkakör ellátására vonatkozó vezetési és tudományos elképzeléseit.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 1 395-9159 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2188/2017 , valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: EK-G-2188/2017, valamint a munkakör megnevezését: laboratóriumvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a kutatóközpont főigazgatója bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Magyar Tudományos Akadémia honlapja - 2017. április 25.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont honlapja - 2017. április 25.

        MTA Energiatudományi Kutatóközpont faliújság - 2017. április 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. április 25.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.