Zalaegerszegi Tankerületi Központ Teskándi Csukás István Általános Iskola

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Teskándi Csukás István Általános Iskola

angol szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8991. Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 31.

Zala megye, 8918 Csonkahegyhát, Fő utca 24.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Angol nyelv oktatása, szakkör vezetése, napközis foglalkozások tartása. Pedagógiai feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm.rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, angol nyelv szakos tanár ,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

        Foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt nem áll

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé; vagy az igénylés igazolása

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel történő közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3692 570 020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Teskándi Csukás István Általános Iskola címére történő megküldésével (8991 Teskánd, Rákóczi Ferenc utca 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2017. , valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ Teskándi Csukás István Általános Iskola címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 116/2017., valamint a munkakör megnevezését: angol szakos tanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8991 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc utca 31. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A tankerületi igazgató a pályázati kiírás visszavonására, valamint a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó jogát fenntartja. A véleményezési eljárás után a tankerületi igazgató dönt az álláshely betöltéséről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        az intézmény honlapján - 2017. május 2.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csukas-suli.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 2.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.