DÁM Önkormányzati Társulás

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Iregszemcse Szociális Intézménye

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01-2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7095 Iregszemcse, Rákóczi utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Olyan önállóan működő integrált intézmény vezetése, amely szociális alapszolgáltatásokat, fogorvosi alapellátást és család és nővédelmi gondozást is biztosít, továbbá az idősek nappali ellátásának vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú szakirányú szakképzettség, legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, szociális szakvizsga ,

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, a képesítést igazoló okiratok másolata, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez jozzájárul. A pályázat tartalma harmadik személlyel közölhető, nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20/381-7388 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a DÁM Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a DÁM Önkormányzati Társulás címére történő megküldésével (7090 Tamási, Nyírfa sor 15. - - ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 58/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tamasiportal.hu - 2017. május 25.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.