MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A litoszféra-asztenoszféra határ geofizikai (szeizmológiai, magnetotellurikus) vizsgálata, a határfelület pontosabb geofizikai leképezése és a határfelületen tapasztalt állapotváltozások, illetve az ott lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok értelmezése, különös tekintettel a szeizmikus hullámterjedésben és a kőzetek elektromágneses tulajdonságaiban tapasztalt anomáliákra. A kidolgozott litoszféra-fizikai modell validálására a Kárpát-Pannon régió ad kiváló lehetőséget. A vezető kutató távlati feladata nemzetközi pályázati potenciállal rendelkező kutatócsoport kialakítása a litoszféra-fizika területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, geológus, geofizikus,

        Nyelvismeret: angol (felsőfok).

        A litoszféra kőzeteinek laboratóriumi vizsgálatában szerzett nemzetközi tapasztalat.

        A litoszféra mélyszerkezetét kutató szeizmikus és magnetotellurikus értelmezésében szerzett tapasztalat.

        Nemzetközi összehasonlításban is jelentős publikációs tevékenység.

        Nemzetközi szervezetek munkájában szerzett tapasztalat.

        MSc és PhD témavezetésben szerzett tapasztalat.

        Jelentős hazai és nemzetközi pályázati eredményesség.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyt jelent rangos külföldi kutatóhelyen megszerzett fokozat.

        További nyelvek ismerete előnyt jelent.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okirata)

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        Részletes szakmai önéletrajz

        Eddigi szakmai tevékenység bemutatása, publikációs lista

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1025/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1025/1/1, valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért bírálóbizottság véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.