MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Geodéziai és Geofizikai Intézet

tudományos főmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A litoszféra-asztenoszféra határ geofizikai (szeizmológiai, magnetotellurikus) vizsgálata, a határfelület pontosabb geofizikai leképezése és a határfelületen tapasztalt állapotváltozások, illetve az ott lejátszódó fizikai-kémiai folyamatok értelmezése, különös tekintettel a szeizmikus hullámterjedésben és a kőzetek elektromágneses tulajdonságaiban tapasztalt anomáliákra. A kidolgozott litoszféra-fizikai modell validálására a Kárpát-Pannon régió ad kiváló lehetőséget. A vezető kutató távlati feladata nemzetközi pályázati potenciállal rendelkező kutatócsoport kialakítása a litoszféra-fizika területén.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, geológus, geofizikus,

        Nemzetközi összehasonlításban is jelentős publikációs tevékenység.

        MSc és PhD témavezetésben szerzett tapasztalat.

        Nemzetközi szervezetek munkájában szerzett tapasztalat.

        Jelentős hazai és nemzetközi pályázati eredményesség.

        Nyelvismeret: angol (felsőfok).

        A litoszféra kőzeteinek laboratóriumi vizsgálatában szerzett nemzetközi tapasztalat.

        A litoszféra mélyszerkezetét kutató szeizmikus és magnetotellurikus értelmezésében szerzett tapasztalat.

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        További nyelvek ismerete előnyt jelent.

        Előnyt jelent rangos külföldi kutatóhelyen megszerzett fokozat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Eddigi szakmai tevékenység bemutatása, publikációs lista

        Részletes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        Iskolai végzettséget, tudományos fokozatot igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása, valamint a 2001. évi C. törvény alapján az elismerési vagy honosítási eljárás eredményét igazoló okirata)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1025/1/1 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (9400 Sopron, Csatkai Endre utca 6-8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IK3/2017/1025/1/1, valamint a munkakör megnevezését: tudományos főmunkatárs.

        Elektronikus úton Dr. Wesztergom Viktor igazgató részére a Wesztergom.Viktor@csfk.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az MTA CSFK főigazgatója által felkért bírálóbizottság véleményezi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA honlap - 2017. május 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.