MTA Nyelvtudományi Intézet

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

MTA Nyelvtudományi Intézet
Elméleti Nyelvészeti Osztály Uráli Szintaxis Kutatócsoportja

tudományos segédmunkatárs

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

Budapest, 1067 Budapest, Teréz körút 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Mondattani kutatások végzése, különös tekintettel az uráli nyelvekben orosz hatásra történő gyors mondattani változásokra. Magyar és angol nyelvű publikációk, konferencia-előadások. Részvétel konferenciaszervezésben. Uralisztikai tárgyú disszertációs munka.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, MA-szintű végzettség finnugrisztikából,

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        PhD-tanulmányok végzése

        elméleti nyelvészeti, szintaxiselméleti jártasság

        további idegen nyelv(ek) ismerete

Elvárt kompetenciák:

        magas szintű orosz és angol nyelvtudás,

        egy oroszországi uráli nyelv beható ismerete,

        publikációkban és konferencia-előadásokban is megnyilvánuló uralisztikai jártasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonytívány;

        szakmai végzettséget és tudományos fokozatot, ill. címet igazoló oklevelek másolata;

        a pályázó részletes szakmai önéletrajza;

        a szakmai publikációk bibliográfiája;

        kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben;

        A pályázatban 2 témát külön meg kell jelölni, amelyekről a pályázó 20 perces tudományos előadást tartana.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Talián Ágnes nyújt, a (36 1) 321 4830 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történő megküldésével (1394 Budapest, Pf. 360. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/K/2017 , valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.         Postai úton, a pályázatnak a MTA Nyelvtudományi Intézet címére történő megküldésével (1068 Budapest, Benczúr utca 33. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 33/K/2017, valamint a munkakör megnevezését: tudományos segédmunkatárs.

        Elektronikus úton Talián Ágnes részére a linginst@nytud.mta.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálását az igazgató által felkért szakértő bizottság végzi. A benyújtási határidőt követően a kiválasztott pályázóknak értesítést küldünk, melyben felkérjük őket, hogy az általuk megjelölt két téma közül általunk kiválasztott témában 20 perces előadást tartsanak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nytud.hu - 2017. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.nytud.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. május 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.