Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

I. Sz. Gazdasági Működtető Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2018. április 1-től 2023. március 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9023 Győr, Szigethy Attila út 109.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő gazdasági működtető központ szakszerű és törvényes működtetése. A takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Kjt. 20/B. § előírásának megfelelően vezetői beosztás ellátására szóló megbízást az kaphat, aki az intézményi munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és emellett vagy: a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítés, vagy b) mérlegképes könyvelői szakképesítés és gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői – 2012 januárja előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői, vagy c) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat.,

        költségvetési szervnél legalább 5 éves igazolt szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        cselekvőképesség, büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás alatt, valamint olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését kizárja

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, a végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, legalább 5 éves költségvetési intézménynél szerzett gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalására vonatkozóan

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2018. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/500-235 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7498/2018 , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9021 Győr, Városház tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7498/2018, valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Városház tér 1. földszint 50.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati határidő benyújtását követő 21 napon belül egy háromtagú, a betöltendő feladatkört érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg a pályázót. Majd az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottság javaslata alapján az Önkormányzat soron következő közgyűlése dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyor.hu - 2018. január 27.

        www.gek.hu - 2018. január 27.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes szakmai önéletrajzot, a szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési programot a fejlesztési elképzelésekkel. A pályázatot három példányban kell benyújtani az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozattal együtt a pályázati anyag kezelésére vonatkozóan.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.