Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.04.30.-2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3060 Pásztó, Madách utca 15.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény vezetője felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat a munkatársak felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        Pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat. - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.Cselekvőképesség. Bűntetlen előélet, illetve annak igazolása hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.A nevelési oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz.Az intézmény vezetésére,fejlesztésére vonatkozó,a magasabb vezetői megbízás idejére szóló vezetési program.Képesítést igazoló iratok másolata(nyertes pályázat esetén kötelező az eredeti iratok bemutatása),3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,mely igazolja,hogy a pályázó büntetlen előéletű,nem áll közügyektől eltiltás és a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.Nyilatkozat a személyes adatok pályázattal kapcsolatos kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bartus László nyújt, a 32/460-155/44 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1193-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3060 Pásztó, Kölcsey utca 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1193-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Képviselő-testület ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Pásztó Város Honlapja - 2017. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.paszto.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.