Abonyi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Abonyi Polgármesteri Hivatal

Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláhatólag 2017. március 20.napjától 2 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklete 20. pont szerinti: Gazdasági és üzemeltetési feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A Településfejlesztési Osztály feladatellátása szerint. - Vagyongazdálkodási feladatok ellátása a város lakás és nem lakás célú ingatlanállománya tekintetében (ideértve a fenntartói, üzemeltetési, hasznosítási ügyintézéssel kapcsolatos feladatokat is)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) az Abonyi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, Az I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség. A II. besorolási osztályban: Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        helyismeret, felsőfokú végzettség, közigazgatási alap és/vagy szakvizsga, több, a képesítési előírásoknak megfelelő képesítés

Elvárt kompetenciák:

        önállóság,precizitás, megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség,

        magas szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség,

        csapamunkára való alkalmasság, együttműködés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint, - Végzettséget igazoló bizonyítványok másolatát, - Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/53-562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/478/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Abonyi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/478/2017., valamint a munkakör megnevezését: Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A nyertes pályázót telefonon vagy e-mailben értesítjük. Az eredménytelenül pályázók részére pályázat visszaküldésre kerül. A határidőn túl beadott pályázatok érvénytelenek. A pályázat érvényes, ha a pályázati felhívás szerinti formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abony város honlapja - 2017. február 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés határozott időre tartósan távollévő helyére, előreláthatólag 2017. március 20. napjától 2 év időtartamra, 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony,hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 17.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.