Hollókő Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hollókői Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3176 Hollókő, József Attila út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, az intézmény törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú óvodapedagógus végzettség és pedagógus szakvizsga,

        Szakképesítésének megfelelő munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, közoktatás vezetői vagy óvodai menedzser vagy vezető óvodapedagógus szakvizsga,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai önéletrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó vezetési program

        büntetlen előélet igazolására 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettség igazolására az oklevél másolata

        a pályázat véleményezésében és elbírálásában résztvevők betekintési jogára utaló nyilatkozat

        nyilatkozat a zárt vagy nyílt ülés keretében történő tárgyalásra vonatkozóan

        korábbi munkaviszonyokra vonatkozó igazolások

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/32/379-255 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hollókő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3176 Hollókő, Kossuth út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2017/H , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hollókő Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3176 Hollókő, Kossuth út 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 77/2017/H, valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményi véleményezés után a polgármester személyesen hallgatja meg a pályázót. A polgármester javaslatára a végleges döntést a képviselő-testület hozza.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        www.holloko.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárás bármely szakaszában a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.holloko.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.