Szabolcs Község Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Szabolcsi Árpád Fejedelem Napközi Otthonos Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01. - 2022.07.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4467 Szabolcs, Tiszafolyó út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka szakmai irányítása, a pedagógiai program megvalósulása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, - legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyak., - büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, - cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - pályázó szakmai önéletrajzát, - az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre és gazdálkodásra épülő fejlesztési elképzeléseket, - iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolásokat,

        - a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, - a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a képviselő-testület illetékes bizottsága, valamint a képviselő-testületi ülés nyilvánosságához hozzájárul-e, - nyilatkozatot vagyonnyilatkozat tételéről pályázati nyertesség esetére.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csegei László nyújt, a 0642/720-102 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2001-5/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szabolcs Község Önkormányzata címére történő megküldésével (4467 Szabolcs, Petőfi út 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2001-5/2017, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleményezési határidő lejártától számított 30. napot követő első képviselő-testületi ülésen kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szabolcs Község Önkormányzata fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.