Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Csoport

esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1997/XXXI. tv. 40/A. §, 15/1998 NM rendelet 19. §, 28-33. §

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998 NM rend. 2. számú melléklet II. rész I. pont 1/a alpont: felsőfokú szociális alapvégzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, szociálpedagógus; okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő szakember, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családkonzulens, családterapeuta, mediátor,

        gyermekjóléti alapellátásban szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány, saját használatú személygépkocsi

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű frusztráció tűrés,

        Kiváló szintű együttműködési készség,

        Kiváló szintű helyzetelemző készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van.

        Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is.

        Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk kézzel írva (1 oldal terjedelemben).

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthessenek.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázó esetében az 1997. évi XXXI. tv 15. § (8) bekezdésében meghatározott, foglalkoztatását kizáró okok nem állnak fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0629440450 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336 , valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.         Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 336, valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra – a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül – kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat – a pályázati határidőn belül – hiánytalanul benyújtották és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagykata.hu - 2017. március 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.