Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszabábolna Község Ellátó és Élelmezési Központ

intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3465 Tiszabábolna, Béke út 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Tiszabábolna Község Ellátó és Élelmezési Központ vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a közalkalmazottak tekintetében, közfoglalkoztatottak irányítása. Az intézmény alapító okiratában meghatározott alaptevékenységgel kapcsolatos feladatok koordinálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság

        büntetlen előítélet, cselekvőképesség

        élelmezésvezetői végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői tapasztalat- legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevél (oklevelek) másolata

        szakmai önéletrajz

        az intézmény vezetésésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        adatvédelmi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó zárt képviselő-testületi ülésen kéri a pályázata tárgyalását

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-49/356-909 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3465 Tiszabábolna, Fő út 113. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-85011/2017 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .         Postai úton, a pályázatnak a Tiszabábolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3465 Tiszabábolna, Fő út 113. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 16-85011/2017, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3465 Tiszabábolna, Fő út 113. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megbízásról Tiszabábolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 3 hónap próbaidőt köt ki. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszabábolna Község honlapja - 2017. március 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.