Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

jogi és perképviseleti feladatkör (1. sz. melléklet 22. pontja alapján)

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének teljes körű irányítása, vezetése, egyéb a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, szükség esetén a jegyző helyettesítése.


A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 4

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Felsőfokú képesítés, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Legalább két év közigazgatási gyakorlat,

        A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 247. § (4) bekezdése alapján közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázó is kinevezhető, feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát, vagy a szakvizsga alól a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi,

        Hat hónap próbaidő vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Legalább 5 éves közigazgatásban szerzett gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti szakmai önéletrajz,

        motivációs levél,

        30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt megkérte,

        végzettséget, szakképzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okiratok másolata,

        a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, valamint a pályázati anyagot a pályázati eljárásban részvevők megismerhetik,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. május 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06203644379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége címére történő megküldésével (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 335/2017. , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltsége címére történő megküldésével (3214 Nagyréde, Fő út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 335/2017., valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az aljegyző kinevezéséről szóbeli meghallgatás után, - a jegyző javaslata alapján - a munkáltatói jogkör gyakorlói döntenek. A munkáltatói jogkör gyakorlói a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartják.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének hivatalos hirdetőtáblája - 2017. március 13.

        Szűcsi Község hivatalos honlapja - 2017. március 13.

        Nagyréde Nagyközség hivatalos honlapja - 2017. március 13.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat eredetben a Nagyrédei Közös Önkormányzati Hivatal Szűcsi Kirendeltségének címére (3034 Szűcsi, Petőfi Sándor utca 117.) kérjük eljuttatni, valamint elektronikus másolatban a jegyzo@nagyrede.hu email címre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.