Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományok Kutatóközpontja
Regionális Kutatások Intézetében

igazgató

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, vagy, .

Baranya megye, Pécs vagy, .

Békés megye, Békéscsaba vagy, .

Győr-Moson-Sopron megye, Győr vagy, .

Bács-Kiskun megye, Kecskemét., .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása. A kutatóközpont szervezeti és működési szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályozások szerint a kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete. Az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése. Az intézet munkájának összehangolása. A kutatóközpont főigazgatójának irányításával az intézet működésének biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        PhD, szakirányú egyetemi végzettség,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Kimagasló tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén: legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Vezetési-szervezési, illetve pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázónak a központ keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója,

        Részletes szakmai önéletrajz,

        Tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése,

        Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,

        A pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,

        A pályázó tudománymetriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett hivatkozások száma, impaktfaktor, H-index),

        A munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz,

        3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        A végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),

        A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának megjelölése,

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. január 4. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (1112 Budapest, Budaörsi út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont címére történő megküldésével (7621 Pécs, Papnövelde utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 22/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók közül három tagú bizottság választja ki a meghallgatásra javasolt pályázókat. A kiválasztott pályázókat a bizottság interjú keretében hallgatja meg. A bizottság a pályázókat rangsorolva javaslatot tesz az MTA KRTK főigazgatójának. A megbízásra kerülő igazgató személyéről az MTA elnökének előzetes egyetértésével az MTA KRTK főigazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.krtk.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.