Magyar Tudományos Akadémia Elnöke

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

MTA Nyelvtudományi Intézet

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb öt év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1068 Budapest, Benczúr utca 33.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az igazgató feladata: a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek ellátása, az intézet tudományos tevékenységének irányítása, koordinálása, az intézmény teljes, általános képviselete, az intézet tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése, az intézet munkájának összehangolása, költségvetési irányítási jogok és a közalkalmazottak felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, az intézet működésének biztosítása; az intézet hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése. Az intézettel kapcsolatos tudományos teljesítmény- és gazdálkodási követelmények: az intézet tudományos tevékenységének koordinálása, és tudományos teljesítményének növelése, a hazai és nemzetközi pályázati eredményesség biztosítása, növelése, az intézet tudományos eredményei hasznosítása és az eredmények társadalmi hasznosságának közéleti kommunikációja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet,

        legalább a tudomány kandidátusa vagy PhD tudományos fokozat,

        kimagasló, nemzetközileg is elismert eredmények az intézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén,

        kutatóhely vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat,

        legalább egy világnyelv előadóképes ismerete.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetési-szervezési képesítés,

        pénzügyi-gazdasági képesítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázónak az intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója,

        részletes szakmai önéletrajz,

        tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése,

        a pályázó eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése,

        a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,

        a pályázó scientometriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményeire érkezett hivatkozások száma, H-index),

        a munkakör elnyerése esetén, az MTA honlapján és egyéb MTA tájékoztatókban közzétehető rövid, fényképes bemutatkozó életrajz.

        A fenti anyagokat elektronikus adathordozón (Word fájlformátumban) is be kell nyújtani.

        3 hónapnál nem régebbi keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása),

        a pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának, fizetési fokozatának és fizetésének megjelölése,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát a pályáztatón és a pályázati bizottság tagjain kívül a pályázat véleményezésére illetékes akadémiai testületek, az MTA tudományos osztályainak tagjai, illetve képviselői és az érintett intézet kutatói közössége megismerhesse, továbbá, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        hozzájárulás ahhoz, hogy sikeres pályázat esetén a fényképes bemutatkozó életrajzot az MTA kommunikációs és tájékoztatási célokra felhasználhatja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor u. 7. vagy 1245 Budapest, Pf.: 1000., MTA Titkársága (adatkez. ny. sz.: NAIH-68608/2013) . Humánpolitikai Önálló Osztályára - az MTA elnökének címzett - kísérőlevéllel együtt ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4898/2016/HO , valamint a beosztás megnevezését: igazgató - tudományos kutató MTA NYTI.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Tudományos Akadémia Elnöke címére történő megküldésével (1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4898/2016/HO, valamint a munkakör megnevezését: igazgató - tudományos kutató MTA NYTI.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat eseti bizottság a pályázat beadási határidejétől számított 21 napon belül magyar nyelvű interjú keretében hallgatja meg. A bizottság kikéri a tudományos osztályok és az intézet kutatóinak véleményét, majd a pályázókat rangsorolva, jelentést tesz az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsának (AKT). Az MTA főtitkára– az AKT véleményének ismeretében – javaslatot tesz az MTA elnökének a jelöltek személyére. Az igazgató személyéről az MTA elnöke, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        MTA magyar és angol nyelvű honlapja - 2016. november 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az igazgató jogállása: az igazgató az intézet egyszemélyi felelős vezetője, tevékenységét magasabb vezető beosztású közalkalmazottként, heti negyven órás, teljes munkaidőben látja el. Az igazgató magasabb vezetői megbízása, megbízásának visszavonása, továbbá az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása az MTA elnökének hatáskörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogokat az MTA főtitkára az elnök által átruházott hatáskörben látja el. A közalkalmazotti kinevezés – ha a pályáztatott kutatóintézetnél adott közalkalmazotti kinevezés másként nem rendelkezik – „tudományos kutató” munkakörbe, határozatlan időre szól, négy hónapos próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás legfeljebb 5 évig terjedő időtartamra, illetőleg a pályázó 70 éves koráig szól. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki az intézettel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. Igazgatói munkakörre magasabb vezetői megbízás annak adható, akivel szemben a Kjt. 41., 43., 43/D, 44. §-ai valamint a Kjt. V. értelmében összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, az intézet igazgatója vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett. A pályázat eredményéről a pályázók írásban értesítést kapnak a pályázati anyag egyidejű megküldésével. Az át nem vett pályázati anyagok megsemmisítésre kerülnek.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.mta.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. november 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.