Szociális, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa
Szociális szakmai egység

Falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8925 Nemesszentandrás, Petőfi Sándor út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A munkakörbe tartozó feladatok: a falugondnoki feladatok elvégzése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendeletben foglaltak szerint, a falugondnoki szolgáltatás nyújtása pedig az intézmény által jóváhagyott szakmai program alapján történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános, falugondnoki képzettség, vagy falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása 2 éven belül,

        gépjármű vezetési gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

        helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szervezőképesség, empátia, megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, vezetői engedély másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/768-3302 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa címére történő megküldésével (8761 Pacsa, Csány László utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Szociális, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat Pacsa címére történő megküldésével (8761 Pacsa, Csány László út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: Falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8761 Pacsa, Csány László utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kijelölt pályázati bíráló bizottság a pályázati feltételeknek nem megfelelt pályázókat nem hallgatja meg. Személyes meghallgatásra - a pályázati feltételeknek megfelelt pályázók közül - kizárólag azok kerülnek behívásra, akik a pályázat részeként megjelölt iratokat - pályázati határidőn belül - hiánytalanul benyújtják, és meghallgatásukat a szakmai bíráló bizottság szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.