Békéssámson Községi Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Békéssámson Községi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5946 Békéssámson, Szabadság utca 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi munkakör ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett

        cselekvőképesség

        büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        motivációs levél

        fényképes szakmai önéletrajz

        végzettséget igazoló oklevél másolata

        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részletesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt

        pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kjt. szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget a kinevezése esetén megszünteti

        pályázó nyilakozata arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. december 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 68/470-028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Békéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2016. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Békéssámson Községi Óvoda címére történő megküldésével (5946 Bekéssámson, Szabadság utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2016., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5946 Békéssámson, Szabadság utca 42. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A kinevezési jogkör gyakorlója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Békéssámson Községi Óvoda hirdetőtáblája - 2016. december 5.

        Békéssámsoni Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája - 2016. december 5.

        www.bekessamson.hu honlap - 2016. december 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. december 5.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.