Dabrony Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dabrony Község Önkormányzata
falugondnok

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8485 Dabrony, Malom utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 39.§ (1)-(4) bekezdésében foglalt, továbbá az önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        B kategóriás jogosítvány,

        amennyiben a pályázó falugondnoki képesítéssel nem rendelkezik, úgy nyilatkozatában vállalnia szükséges, hogy foglalkoztatásának kezdő időpontjától számított két éven belül a falugondnoki képesítést megszerzi, büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        8 Általános,

        Járművezetői tapasztalat, Dabrony település helyismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolati példánya, gépjármű vezető engedély másolati példánya, hatósági erkölcsi bizonyítvány, amellyel igazolja, hogy büntetlen előéletű, továbbá hogy nem áll a Kjt. 20.§(2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0630/278-1204 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dabrony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8485 Dabrony, Malom utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2017/Na. , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Dabrony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8485 Dabrony, Malom utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 46/2017/Na., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Veszprém megye, 8485 Dabrony, Malom utca 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Dabrony Község Önkormányzat Hirdetőtáblája - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő leteltét követően illetménykiegészítése is van lehetőség.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.