Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ

Intézményvezető helyettes (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. március 1-től, 2022.február 28-ig szól.

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Hősök út 38., változó .

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Határozatlan idejű, Esetmenedzser munkakör betöltése mellett ellátandó vezetői feladatok: Család-és Gyermekjóléti Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat, Idősek nappali ellátása, Szociális étkeztetés, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, Támogató Szolgálat szakmai munkájának koordinálása, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés elősegítése. A Szervezeti és Működési Szabályzatban biztosított hatáskörébe utalt jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásról szóló 257/2000.(XII.26.) kormányrendelet rendelkezései, és a Tiszavasvári Város Képviselő-testülete által az adott magasabb vezetői beosztásra megállapított határozott időre szóló kereset kiegészítés az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, (főiskolai, vagy egyetemi szakirányú képesítés), a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet I/1.1. pontjában előírt felsőfokú végzettség, vagy a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet 6.1. , vagy 8.1. pontjában az intézményvezetői munkakörben előírt felsőfokú végzettség;,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság;

        cselekvőképesség;

        büntetlen előélet;

        257/2000.(XII.26.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdésben foglaltak szerinti szakmai gyakorlat;

        a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető;

        szociális szakvizsga megléte, vagy a vezetői megbízást követő két éven belül a pályázó vállalja, hogy leteszi a szociális szakvizsgát;

        pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes, fényképes szakmai önéletrajz;

        vezetésre, fejlesztésre vonatkozó részletes szakmai program;

        nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében foglalt valamely kizáró ok;

        iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i); szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolatai;

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, és vele szemben nem állnak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok;

        nyilatkozat/hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

        hozzájárulás, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerhetik;

        nyilatkozat a Kjt. 41. § (1) és (2) bekezdései szerinti összeférhetetlenségről;

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt;

        nyilatkozat/hozzájárulás, hogy sikeres pályázat esetén vállalja az egyes vagyonnyilatkozat–tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben meghatározott vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-42-505-002 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 12/2017., valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet által meghatározott eljárásrend szerint. A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság előzetesen véleményezi, majd a pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen meghallgatja. A pályáztató minősíti a pályázó szakmai koncepcióját, vezetői ké

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 24.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Kornisné Liptay Elza Szociális és Gyermekjóléti Központ Honlapja - humantiszavasvari.hu

        Tiszavasvári Város Honlapja - www.tiszavasvari.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.