Füle Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Hétmérföldes Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017. 04. 01-jétől 2022. 07. 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8146 Jenő, Andrássy utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányítása, szakszerű, törvényes működésének biztosítása, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelésének megszervezése, Önkormányzattal, Iskolával folyamatos együttműködés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges - a "nemzeti köznevelésről" szóló 2011. évi CXC. törvény 3. mellékletében felsorolt - felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

        magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt

        magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető ("a közalkalmazottak jogállásáról" szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/b. § (2) bekezdése)

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél másolata

        szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a pályázó büntetlen előéletét és azt, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel

        Ha a pályázat megtárgyalását zárt ülésen kéri, az erről szóló nyilatkozat

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        Nyilatkozat vagyonnyilatkozat teljesítésének vállalásáról

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 3622590004 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Füle Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8146 Jenő, Batthyány utca 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Füle Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (8146 Jenő, Batthyány utca 53. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 14/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 8146 Jenő, Batthyány utca 53. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat "a nemzeti köznevelésről" szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 189-191. §-aiban és a 326/2013. (VIII. 3.) Korm. rendelet 23. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik, melyet követően a pályázatokról Jenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés óvodapedagógus munkakörre szól. A Képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Jenő Község Önkormányzatának honlapja - 2017. január 11.

        Jenő Község Önkormányzatának hirdetőtáblája - 2017. január 11.

        Oktatási és Kulturális Közlöny

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az óvodavezető - kinevezés esetén - a 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján vezetői pótlékra jogosult. A pótlék mértéke: 40 % az illetményalap százalékában kifejezve.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.