Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Palotási Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. - székhely

Nógrád megye, 3046 Kisbágyon, Szabadság út 21. - ügyfélsz iroda -

Nógrád megye, 3051 Szarvasgede, Kossuth út 119. - ügyfélsz iroda -

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A jegyző helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása, képviselő-testületi előterjesztések előkészítésében közreműködés, önkormányzati rendeletek felülvizsgálata, képviselő-testületi munka koordinálása, hagyatéki ügyek, a jegyző által magához vont igazgatási ügyek előkészítésében való részvétel. Az önkormányzati adóhatóság feladatkörébe tartozó adónemek könyvelése, adók módjára behajtandó köztartozások előírása és behajtása, a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallások feldolgozása és a talajterhelési díj behajtása, valamint adó- és értékbizonyítványok előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Palotási Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról szóló 11/2014.(VIII.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy igazgatásszervező vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés.,

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek ( word, exel )

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási gyakorlat

        Közigazgatási szakvizsga

        B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerint elkészített szakmai önéletrajz,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy annak igazolása, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte,

        iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,

        pályázó nyilatkozata, hogy az elbírálásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthetnek,

        pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        pályázó nyilatkozata, hogy a Kttv. 84-85.§-ai szerinti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 32/580-055 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2017. , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Palotási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3042 Palotás, Kossuth út 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 27/2017., valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 3042 Palotás, Kossuth út 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkakör határozatlan időtartamra szól, hat hónap próbaidő kikötésével. A jelentkezők az eredményről legkésőbb az elbírálását követő 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Önkormányzati honlapok - 2017. január 10.

        Hirdetőtáblák - 2017. január 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.