Egerbocs Községi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3337 Egerbocs, Iskola út 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Egerbocs Iciri-Piciri Óvoda tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátása, különös tekintettel a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. XXXIII. törvényben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXCV. törvénybe foglaltakra. A köznevelési intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval, az intézmény szakszerű, törvényes és takarékos működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, óvodapedagógus,

        óvodapedagógus - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajza

        az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,

        iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat igazolása,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó megbízása esetén vagyontételi kötelezettségének eleget tesz,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy zárt ülésen kéri-e pályázatának a tárgyalását,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 41.§ (2) bekezdése b) pontja szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve a fennálló összeférhetetlenséget megbízása esetén megszünteti.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. február 20. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/36/585-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egerbocs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3337 Egerbocs, Béke út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2017. , valamint a beosztás megnevezését: óvodapedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Egerbocs Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (3337 Egerbocs, Béke út 21. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 60/2017., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok tárgyában Egerbocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.