Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály

építéshatósági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Építésügyi igazgatási feladatkör 1. melléklet 15. a) pont alapján

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

- A jegyző hatáskörébe tartozó kiemelt építésügyi hatósági feladatok ellátása: a kiemelt I. fokú építésügyi hatósági ügyek döntésre való előkészítése, a döntések meghozatala és végrehajtása, ÉDTR rendszer kezelése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség.,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közigazgatási szervnél szerzett szakmai gyakorlat

        Közigazgatási alap, vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet szerinti fényképes önéletrajz

        az iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

        amennyiben rendelkezik előnyt jelentő szakképzettséggel vagy gyakorlattal ennek tényét igazoló okirat másolatát

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy az erkölcsi bizonyítvány igénylését igazoló feladóvevényt.

        nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását

        nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 77/481-144/116 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. sz. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2017. sz., valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 82. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a jegyző bírálja el fenntartva a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kiskunmajsa.hu - 2017. január 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 3 hónap próbaidő kikötése mellett határozatlan időre kerül kinevezésre

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kiskunmajsa.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.