Emberi Erőforrások Minisztériuma

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Országos Mentőszolgálat

főigazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, legfeljebb 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Markó utca 22.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, 2. az Országos Mentőszolgálat tevékenységének tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. §-a és 6. §-a szerint:

        egyetemi szintű végzettség,

        legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

        a fenti követelmények tekintetében az EüM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt felmentés lehetősége nem biztosított,

        mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés, amely alól az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglaltak szerint felmentés adható, abban az esetben ha a pályázó a képzésben részt vesz, vagy vállalja a képesítésnek – a kinevezés (megbízatás) adásától számított – öt éven belül történő megszerzését,

        magyar állampolgárság,

        cselekvőképesség,

        büntetlen előélet,

        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján,

        nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása az egyes nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 74. § i) pont in) alpontja alapján.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Orvostudományi egyetemi szintű végzettség,

        idegen nyelv ismerete.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz, fényképpel,

        az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (ha a pályázó erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörben dolgozik, az erről szóló igazolás),

        végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet – amennyiben rendelkezik vele – igazoló okiratok másolatai és az okiratoknak a pályázat benyújtásakor eredetiben történő bemutatása,

        az előírt vezetői beosztásban szerzett gyakorlat igazolása (vezetői gyakorlatként vezetői vagy magasabb vezetői közép- vagy felsővezetői gyakorlat egyaránt elfogadható, aminek igazolása történhet vezetői beosztásra, valamint annak időtartamára történő hivatkozással kiadott munkáltatói igazolás hiteles másolatával),

        amennyiben a pályázó élni kíván az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a 4. §-ban foglalt mentesítés lehetőségével, akkor a pályázónak a pályázati feltétel alóli felmentésére irányuló írásbeli kérelme,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, illetve pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához hozzájárul,

        vagyonnyilatkozat-tételi, valamint nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására vonatkozó kötelezettséget elfogadó nyilatkozat.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36(1)795 6130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3220/2016/HUMAN , valamint a beosztás megnevezését: főigazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztériuma címére történő megküldésével (1054 Budapest, Akadémia utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3220/2016/HUMAN, valamint a munkakör megnevezését: főigazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1051 Budapest, Arany János utca 6-8. 4. 439.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (6) bekezdésében foglaltaknak és a Rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül szakmai bizottság hallgatja meg. A főigazgatói megbízásról a pályázati határidő lejártát követő 60 napon belül – a szakmai bizottság javaslatát mérlegelve – a miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Egészségügyi Közlöny - 2016. szeptember 12.

        Emberi Erőforrások Minisztériumának honlapja - 2016. szeptember 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot személyesen, vagy írásbeli meghatalmazással rendelkező képviselő útján az Emberi Erőforrások Minisztériuma Humánpolitikai Főosztályára (1051 Budapest, Arany János utca 6-8.), kell benyújtani, lehetőség szerint előre egyeztetett időpontban, munkaidőben hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30-ig, pénteken 8.00 - 14.00-ig. Az Országos Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott közfeladata: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről szóló 5/2006. (II. 7) EüM rendelet 2. § a) pontja szerinti mentési tevékenység, a mentés állami mentőszolgálatként való ellátása az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Munkáltatói jogkör gyakorlója: az Áht. 9. § c) pontja alapján a főigazgató felett a munkáltatói jogokat, illetve – amennyiben a magasabb vezetői megbízáshoz közalkalmazotti jogviszony létesítése is szükséges – a kinevezési jogkört a miniszter gyakorolja. Munkakör: a Rendelet 1. számú mellékletben feltüntetett munkakörök egyike. A Kjt. 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A megbízásra a továbbiakban a Kjt. 23. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a Rendelet 4. §-ában foglaltak irányadóak. Az Országos Mentőszolgálatnál újonnan létesített jogviszony esetén 3 hónap próbaidő kikötése kötelező, a Kjt. 21/A. § (1) bekezdése alapján. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó a pályázatát az elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.