Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar
Dékáni Hivatal

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű előreláthatóan 2017. augusztus 4.-ig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kari magyar és angol nyelvű programok és rendezvények szervezése, koordinálása, támogatása. Kari kutatási tevékenységek monitorozása, adminisztrációjának támogatása. Kari pályázatok adminisztrációja. Külföldi kollégák tájékoztatása, kapcsolattartás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        Angol középfokú C típusú nyelvvizsga.

        1-3 év szakmai tapasztalat.

        Levelező rendszerek (Outlook) - MS Office irodai alkalmazások felhasználói szintű ismerete.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A pályázó feleljen meg a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve az Egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített követelményeknek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

        A végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolatai.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        Minden olyan irat, amit a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KGK-3244/2016 , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96. b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KGK-3244/2016, valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Laczi Orsolya részére a laczi.orsolya@kgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. szeptember 12.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.