Óbudai Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Keleti Károly Gazdasági Kar
Dékáni Hivatalában

igazgatási ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű gyermekgondozás miatti helyettesítés –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Számlák előkészítése, nyilvántartása, egyeztetése a szállítókkal és az egyetem pénzügyi központjával. Számlákhoz szükséges dokumentáció összeállítása, kezelése. A Dékáni Hivatal leltárfelelősi feladatainak ellátása. Teljesítésigazolások előkészítése. Kiküldetések előkészítése és az elszámolás támogatása. Kari adatszolgáltatások koordinálása, kapcsolattartás az intézeti ügyintézőkkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Kollektív Szerződés, és a Szervezeti és Működési Rend Foglalkoztatási követelményrendszere rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

        Büntetlen előélet, illetve nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        A munkakör betöltése szempontjából releváns szakterületen szerzett 1-3 éves munkatapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

        A végzettséget, szakképzettséget, esetleges idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolata.

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, vagy hatósági erkölcsi bizonyítvány hiányában az igénylést alátámasztó igazolás másolata.

        Továbbá minden olyan irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 24. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. október 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KGK-3504/2016. , valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Egyetem címére történő megküldésével (1034 Budapest, Bécsi út 96/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: OE-KGK-3504/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgatási ügyintéző.

        Elektronikus úton dr. Laczi Orsolya részére a laczi.orsolya@kgk.uni-obuda.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően a munkáltatói jogkörgyakorló döntése alapján. Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot határidőn belül és hiánytalanul benyújtották, valamint megfelelnek a Munkáltató által meghatározott pályázati feltételeknek, szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        OE honlap - 2016. október 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Kérjük a benyújtott pályázati anyagban feltüntetni a munkakör (igazgatási ügyintéző) megnevezését.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. október 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.