Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyáli Bóbita Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2019. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2360 Gyál, Klapka utca 7.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

az intézmény alapító okiratában foglalt tevékenységek magas szakmai színvonalon történő ellátásának biztosítása, az intézmény felelős vezetése, irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése, a jogszabályok és a fenntartó által előírt szabályzatok, tervek, szakmai programok aktualizálása, végrehajtása, az intézmény működését érintő pályázati lehetőségek figyelése, közreműködés pályázatok készítésében.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint az e törvénynek a szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000 (XII.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kjtvhr.) rendelkezései, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép.r.) (39/J §) az irányadóak. A magasabb vezetői pótlék összege a pótlékalap 200 %-a. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. mellékletének I. rész I/2. B) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • a 257/2000. (XII.26.) Kr. 3. § (3) bekezdés alapján legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

        • büntetlen előélet, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,

        • magyar állampolgárság,

        • magasabb vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető; újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony esetében 4 hónap a próbaidő.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett 3-5 év vezetői tapasztalat

        jó szervező, kommunikációs és kapcsolatteremtő-képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai életrajz,

        intézmény vezetésére vonatkozó vezetői program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,

        a szükséges végzettséget és a képesítést igazoló okiratok másolata, a személyes meghallgatások során az eredeti okiratok bemutatása mellett,

        közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy „a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,

        a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul-e a pályázat nyilvános ülésen történő bizottsági és képviselő-testületi tárgyalásához,

        nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-29-540-935 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/933/2018 , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Gyál Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/933/2018, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I. emelet 106. szoba.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

a pályázatok a hatályos jogszabályokban meghatározott szervezetek részére átadásra kerülnek véleményezésre, majd a kiírásnak megfelelő pályázókat a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság (Szociális és Egészségügyi Bizottság) személyesen meghallgatja, ezt követően a Képviselő-testület dönt, a Kjtvhr. alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. július 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Gyál város honlapja - 2019. április 30.

        Gyáli Mi Újság - 2019. május 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot „Bóbita Bölcsőde magasabb vezetői pályázat” jeligével zárt borítékban (1 eredeti és 2 másolati példányban) kell leadni Gyál Város Polgármesteri Hivatal Jegyzői-Aljegyzői Titkárságán (2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. I.em. 106. szoba.).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.