Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
igazgatósag

igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2023 szeptember 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az intézmény hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján az általános igazgatóhelyettesi feladatok ellátása - helyettesíti a múzeumigazgatót annak tartós távollétében a munkáltatói és bérgazdálkodási feladatok kivételével. - részt vesz az intézmény stratégiai fejlesztési és beruházási tervének, éves szakmai feladatainak kijelölésében, a teljesítményértékelés elkészítésében, munkajelentésének és munkatervének elkészítésében - közvetlenül irányítja a Közművelődési és Marketing Osztályt, - előkészíti és összeállítja a megyei hatókörű városi múzeum igazgatójával és a tudományos igazgatóhelyettessel közreműködve az intézmény éves munkaterve és munkajelentése közművelődési és marketing vonatkozású fejezeteit, - meghatározza a közvetlen irányítása alá tartozó dolgozók munkakörét, elkészíti munkaköri leírásukat, - irányítja az intézmény marketing feladatait, - irányítja és szervezi az intézmény éves rendezvénytervének megvalósítását, és egyedi protokoll rendezvényeit, - meghatározza az intézmény éves és napi nyitvatartási rendjét, - irányítja az intézmény közönségkapcsolati és promóciós tevékenységét, - irányítja és ellenőrzi az intézmény megjelenését bármely fórumon, különös tekintettel a nyomtatott és elektronikus sajtóra, - felel az intézmény egységes arculatának kialakításáért, - felel az intézmény honlapjának szerkezeti, formai megjelenéséért, frissítéséért. A tartalmi megjelenés tekintetében együttműködik a tudományos igazgatóhelyettessel,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, tárgyalási szintű nyelvtudás,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        magasabb vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        erkölcsi bizonyítvány, magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, marketing és kortárs művészettel kapcsolatos menedzsment,

        vezetői - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga, legalább öt év közművelődési vezetői gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű - jó kapcsolatteremtő képesség - jó problémamegoldó képesség - kreativitás - jó kommunikációs képess,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        pályázó adatai, részletes szakmai önéletrajz, igazgató helyettesi feladattal kapcsolatos elképzelések, az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok, okmányok másolatát, idegennyelv ismeretét igazoló dokumentum másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlat igazolására alkalmas dokumentumot

        Fentieken túl a pályázati anyagnak tartalmaznia kell: a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát, a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben a szükséges kezelésről, valamint pályázati anyagának véleményezés céljából történő sokszorosításához és harmadik személy részére történő továbbításához; pályázó nyilatkozatát arról, hogy vagyonnyilatkozat -tételi eljárás lefolytatását vállalja, valamint arra vonatkozóan hogy vele szemben a Kjt. 41 (2) bekezdésében szere

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104-1/2018/munkau201 , valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatóhelyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 104-1/2018/munkau201, valamint a munkakör megnevezését: általános igazgatóhelyettes.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.