Dömsöd Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
Községgazdálkodási Csoport

községgazdálkodási csoport vezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• biztosítja a csoport rendeltetésszerű működését, a székhelyén és telephelyein egyaránt, • végzi a csoport feladatai ellátásának koordinálását, irányítását és ellenőrzését, • felelős a csoport ésszerű és takarékos gazdálkodásáért, a költségvetési előirányzat betartásáért, • kidolgozza és végrehajtja az éves közfoglalkoztatási tervet, ellátja a közfoglalkoztatottak irányítását.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        • Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező illetve bevándorolt vagy letelepedett

        • büntetlen előélet

        • cselekvőképesség

        • a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • az iskolai és a szakmai végzettséget, igazoló bizonyítványok másolata,

        • a pályázó részletes szakmai önéletrajza

        • a csoport vezetésére vonatkozó programja fejlesztési elképzeléssel együtt

        • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány arról, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkaköre részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy ezen dokumentum megkérésének igazolása

        • az illetmény megállapításához szükséges korábbi jogviszonyokról, munkaviszonyokról szóló munkáltatói igazolás

        • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához

        • nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

        • nyilatkozat a Kjt. 41.§-ában meghatározott összeférhetetlenségi okokra.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0624/523-126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6161/2016. , valamint a beosztás megnevezését: községgazdálkodási csoport vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6161/2016., valamint a munkakör megnevezését: községgazdálkodási csoport vezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szakértő bizottság írásbeli véleményezését követően, a pályázat benyújtási határidejét követő első Képviselő-testületi rendes ülésén.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 29.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.domsod.hu - 2016. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.domsod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.