Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ

igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési központ tevékenységének szervezése, a hozzá tartozó szervezeti egységek munkájának összehangolása, a település kulturális életében való közreműködés, kapcsolattartás a kultúra területén működő civil szervezetekkel és helyi közösségekkel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, közművelődési,

        vezetői - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja

        a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy a szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett

        kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmányok másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        szakmai önéletrajz (amely tartalmazza a szakmai gyakorlat meglétét is)

        az intézmény vezetésére vonatkozó program, nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/24/523-121 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6160/2016. , valamint a beosztás megnevezését: igazgató.         Postai úton, a pályázatnak a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6160/2016., valamint a munkakör megnevezését: igazgató.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról azok előzetes bizottsági véleményezését követően a képviselő-testület a bizottság írásos véleményének elkészültét követő első ülésén dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.domsod.hu - 2016. július 4.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.domsod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. július 4.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.