Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

végzettsége feleljen meg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pontjában foglaltaknak

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében; közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében; közreműködés állategészségügyi, és ebrendészeti feladatok ellátásában a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány jogszerű használatának és birtoklásának az ellenőrzése; a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületen a közúti járművel történő várakozási közszolgáltatás (a továbbiakban: parkolás) biztosítása, valamint a parkolásért járó ellenérték megfizetésének ellenőrzése és a fizetés elmaradása esetére előírt jogkövetkezmények alkalmazása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, végzettsége feleljen meg a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 07.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 30. pontjában foglaltaknak,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        B kat. jogosítvány

        közigazgatási alapvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012.(III.20.) kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott önéletrajz;

        végzettséget tanúsító bizonyítványok és okiratok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, mely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy nem áll a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 39. § (1) bekezdés szerinti büntetőeljárás hatálya alatt;

        nyilatkozat/hozzájárulás ahhoz, hogy a pályázó személyes adatait, pályázati anyagát a pályázati eljárásban részt vevők megismerhessék, kezelhessék

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 42 520-500 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9862/2016. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 9862/2016., valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő, határidőben benyújtott pályázatokat a pályáztató megtekinti, majd meghatározza azon pályázók személyét, akiket a kiválasztási folyamat második fázisában személyes elbeszélgetésre meghív. A pályázó az eredményről postai úton, írásban értesül. A pályázat kiírója kizárja a pályázat elbírálásából, tehát azon pályázó pályázata érvénytelen, aki a pályázat részeként benyújtandó dokumentumokat nem csatolja pályázatához hiánytalanul, vagy aki határidőn túl

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Tiszavasvári Város Honlapja - 2016. június 17.

        Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztés - 2016. június 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilváníthassa. A pályázat beadásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad. Alkalmazás esetén a munkáltató 6 havi próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tiszavasvari.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. június 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.