Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Gyakorló Sportiskola Általános Iskola és Gimnázium

Igazgató (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01. - 2021.07.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1125 Budapest, Diana utca 35-37.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az iskola, mint gyakorlóiskola irányításával összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény (Nkntv.), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló, 2011. évi CCIV. törvény, továbbá a költségvetési intézményeket érintő egyéb jogszabályok, valamint a fenntartó Testnevelési Egyetem szabályzatai és a munkaköri leírás megszabta keretek között.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet, valamint a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész megállapítása szempontrendszerének rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Egyetemi szintű tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98 § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség;

        Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség;

        Legalább tíz év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat;

        A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás;

        Büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;

        Magyar állampolgárság.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Közoktatási intézmény vezetésben szerzett több éves gyakorlat;

        Testnevelő tanári végzettség;

        Közoktatási szakértői minősítés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra;

        Részletes szakmai önéletrajz;

        Eddigi szakmai, vezetői munkájának részletes ismertetését, vagy vezetői beszámolóját;

        Végzettséget/szakképzettséget igazoló okiratok (helyben) hitelesített másolatai;

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról ahhoz, hogy a pályázati anyagát az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített bizottságok és testületek megismerhetik;

        Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;

        Az összeállított pályázatot egy példányban kérjük leadni.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/96/2016 , valamint a beosztás megnevezését: pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/HUM/96/2016, valamint a munkakör megnevezését: pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 23..

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. április 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.