Pécsi Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar

Dékán (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

a) rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben képviseli az Egyetemet, valamint képviseli a Kart az egyetemi, illetőleg más fórumok előtt, b) irányítja a Karon folyó képzési, tudományos és kutatási tevékenységet, c) az Egyetem oktatási, kutatási, valamint humán erőforrás stratégiájával összhangban meghatározza a Kar képzési, tudományos és kutatási tevékenységéhez szükséges humán erőforrás állományt, az oktatói, kutatói utánpótlás biztosítására vonatkozó terveket, d) rendelkezik a Kar számára visszaigazolt költségvetési tervben meghatározott keretek felhasználásáról, a Kancellária által a Karra kijelölt gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzése mellett, e) kiadmányozási jogot gyakorol Kari ügyekben, f) a Kar tevékenységét érintő kérdésekben kezdeményezheti a rektor, a kancellár vagy a Szenátus intézkedését, g) a rektor és a kancellár által átruházott hatáskörben munkáltatói jogkört gyakorol a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint, h) előkészíti a Kari Tanács üléseit, szervezi döntéseinek végrehajtását, i) vezetői tevékenységéről rendszeresen beszámol a Kari Tanácsnak és a rektornak, j) ellát minden olyan feladatot, illetőleg gyakorolja azokat a jogköröket, amelyeket számára a jogszabályok, az egyetemi és kari szabályzatok meghatároznak, illetőleg amelyet a rektor és a kancellár saját hatásköréből számára átruházott, k) a referensi rendszerre vonatkozó kancellári utasítás alapján a gazdálkodási referensre vonatkozóan a dékán javaslattételi és egyetértési joggal, előzetes véleményezési joggal, előzetes tájékoztatási és tájékoztatást követő joggal bír, valamint a dékán feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben szakmai irányítási, utasítási, ellenőrzési joga van, l) a referensi rendszerre vonatkozó kancellári utasítás alapján területi referensek vonatkozásában a dékánnak javaslattételi, a napi operatív munkavégzés során a munkaköri feladataiba tartozó teendők meghatározásának, priorizálásának joga illeti meg.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, DSc vagy PhD és habilitáció,

        Legalább angol középfokú C típusú nyelvvizsga

        Legalább tíz év oktatói-kutatói, valamint legalább három év egyetemi vezetői tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Előnyt élveznek a Kar főállású, teljes munkaidős, máshol jogviszonyban nem álló egyetemi tanárai és habilitált docensei

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázati anyag a pályázati kérelemből, szakmai önéletrajzból, az oktatói, kutatói, tudományos, szakmai tevékenység ismertetéséből, publikációs jegyzékből, a vezetői feladatok ellátásával kapcsolatos tervek és az azok megvalósítására vonatkozó elképzelések ismertetéséből állnak.

        Mindemellett a pályázatnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát az erre illetékesek megismerhetik,

        továbbá egy összeférhetetlenségi nyilatkozatot, valamint mellékelni kell a végzettséget, tudományos minősítést tanúsító okiratok másolatát, illetve külső pályázó esetén egy 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7459 , valamint a beosztás megnevezését: Dékán.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tudományegyetem címére történő megküldésével (7633 Pécs, Szántó Kovács JÁnos utca 1/b. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7459, valamint a munkakör megnevezését: Dékán.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        PTE honlap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 27.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.