Karcagi Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Karcagi SZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma

tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2016.07.02.-2021.07.01.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos út 15-17.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A tagintézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 67. § (1) bekezdése, valamint a törvény 3. melléklete szerint, az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben felsorolt – felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában az e törvényben foglaltak szerint pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség. Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség. A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.,

        pedagógus munkakörben szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, továbbításhoz,

        fényképes szakmai önéletrajz (a foglalkoztatási jogviszonyok pontos megjelölésével év, hó, nap megjelölésével),

        a pályázó szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével),

        a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2016.06.10-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

        motivációs levél (maximum 1 oldal terjedelemben),

        amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről,

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

        nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közlés),

        az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok munkáltató által hitelesített másolata,

        a tagintézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket (1 eredeti példány, 1 fűzött másolati példány és elektronikusan CD/DVD adathordozón pdf formátumban.),

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. július 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pardi Sándor nyújt, a 06-59-500-130 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3585-3/2015 , valamint a beosztás megnevezését: tagintézmény-vezető.         Postai úton, a pályázatnak a Karcagi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5300 Karcag, Dózsa György út 29. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29130/3585-3/2015, valamint a munkakör megnevezését: tagintézmény-vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny - 2016. március 7.

        www.karcagiszc.hu - 2016. március 8.

        Kunsági Hírmondó

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot papíralapon, kettő nyomtatott és egy elektronikus példányban (CD vagy DVD adathordozón) zárt borítékban kérjük megküldeni a Karcagi Szakképzési Centrum címére. A borítékra írják rá"PÁLYÁZAT - KSZC Nagy László Szakképző Iskolája, Gimnáziuma és Kollégiuma tagintézmény-vezetői beosztására”.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.