Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pedagógiai és Pszichológiai Intézete (Szombathely)

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.szeptember 01-től 2019. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A kinevezendő adjunktus feladatai lesznek: - a Pedagógiai és Pszichológiai Intézet - Szombathely által gondozott kurzusok, elsősorban az osztatlan MA tanárszakok, tanító BA alapszakon a pedagógiai tárgyainak oktatásában és vizsgáztatásban való részvétel, - kutatási tevékenység, - hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, - pályázási tevékenység, - igény szerint az Intézet képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori (PhD) fokozatát neveléstudományból szerezte

        megfelelés a felsőoktatási törvény adjunktusokra vonatkozó előírásainak (2011. évi CCIV törvény) és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében megfogalmazott elvárásoknak

        oktatási tapasztalat

        kutatási tapasztalat

        szakmai publikációk

        idegen nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a tanárképzésben, tanítóképzésben szerzett oktatói és kutatói tapasztalat, tanári/pedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékletként csatolni kell:

        a pályázó szakmai önéletrajzát

        a pályázó szakmai és kutatási munkájára vonatkozó terveit

        megjelent publikációk bibliográfiai adatait az MTMT alapján

        külsős pályázó esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek

        a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, az eredeti okiratok bemutatása mellett

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. II.emelet ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE PPK/7649/1 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE PPK/7649/1, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

és

        Elektronikus úton Molnár Béla részére a molnar.bela@ppk.elte.hu E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.