Eötvös Loránd Tudományegyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Sporttudományi Intézete (Szombathely)

adjunktus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.szeptember 01-től 2019. augusztus 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 9700 , Károlyi Gáspár tér 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- a Sporttudományi Intézet – Szombathely által gondozott kurzusok, elsősorban a Gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár szak oktatásában és vizsgáztatásban való részvétel, - kutatási tevékenység, - hazai és nemzetközi publikációs tevékenység, - pályázási tevékenység, - igény szerint az Intézet képviseleti feladatainak ellátása az egyetem és a kar bizottságaiban, testületeiben

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        doktori (PhD) fokozatát elsősorban az egészségtudományok, orvostudományok, élettudományok tudományterületek valamelyikén vagy neveléstudományi területen szerezte

        megfelelés a felsőoktatási törvény adjunktusokra vonatkozó előírásainak (2011. évi CCIV törvény) és az egyetem foglalkoztatási követelményrendszerében és a kar szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazott elvárásoknak

        oktatási tapasztalat

        kutatási tapasztalat

        szakmai publikációk

        angol nyelvtudás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a gyógytestnevelés elméleti és gyakorlati területeken szerzett oktatói és kutatói tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A pályázathoz mellékletként csatolni kell:

        a pályázó szakmai önéletrajzát

        a pályázó szakmai és kutatási munkájára vonatkozó terveit

        a szakképzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, egyéb képzettséget tanúsító okiratok, az eredeti okiratok bemutatása mellett

        megjelent publikációk bibliográfiai adatait az MTMT alapján

        külsős pályázó esetében három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázat anyagába betekinthetnek a megbízatással kapcsolatban véleményezési joggal rendelkező bizottságok, testületek

        sikeres pályázat esetén hozzájáruló nyilatkozat oktatói munkájáról készült hallgatói véleményezés (OMHV) eredményének nyilvánosságához

        sikeres pályázat esetén oktatói nyilatkozatát az ELTE-nek adja le

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. ELTE Pedagógiai Kar Sporttudományi Intézete ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE PPK/7527/1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.         Postai úton, a pályázatnak a Eötvös Loránd Tudományegyetem címére történő megküldésével (1056 Budapest, Egyetem tér 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ELTE PPK/7527/1/2017, valamint a munkakör megnevezését: adjunktus.

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint álláspályázatot hirdető a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 18. §(1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik. A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és egyetemi szabályzatban rögzített szabályairól az ELTE honlapján a Közérdekű információk, közzéteendő adatok, adatkezelés menüpontban (www.elte.hu/kozerdeku) szerepel részletes tájékoztatás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.elte.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.