Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata

szociális gondozó (1 fő)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, Gyöngyöstarján, .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szociális alapszolgáltatás: Házi segítségnyújtás

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklet,

        szociális alapellátásban szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, Gyöngyöstarjáni helyismeret, Gyöngyöstarján területén korábban végzett munka a pályázatban kiírt munkakörben,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű empátia, nyitottság, rugalmasság, jó probléma megoldó készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A képesítést igazoló okiratok másolata. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Szakmai önéletrajz. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a Kjt. 41-43/A. § szerint összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 37/372025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1242/2017/GYT , valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó (1 fő).         Postai úton, a pályázatnak a Gyöngyöstarján Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1242/2017/GYT, valamint a munkakör megnevezését: szociális gondozó (1 fő).

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Heves megye, 3036 Gyöngyöstarján, Jókai Mór tér 3. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatban kiírt feltételeknek megfelelő jelentkezők részére állásinterjút tartunk, majd a polgármester által kiválasztott pályázókat a Képviselő-testület 2017. szeptember 28-i ülésén hallgatja meg. A kinevezési jogkör gyakorlója Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyongyostarjan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.