Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. $ (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal

szociális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 1.

Hajdú-Bihar megye, 4184 Tetétlen, Kossuth 65 .

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 9. pontja alapján Szociális és gyámügyi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben, valamint az önkormányzati rendeletekben foglalt pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintő ügyintézői feladatok ellátása, döntések előkészítése, nyilvántartások vezetése, kapcsolattartás szakhatóságokkal, társszervekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi vagy szociális területen szerzett gyakorlat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, orvos és egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Anyakönyvi szakvizsga, Anyakönyv vezetői gyakorlat

        Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, II. besorolás esetén közigazgatási alapvizsga

        helyismeret Báránd és Tetétlen településekre vonatkozóan

        B kategóriás jogosítvány

        Legalább kétéves közigazgatási gyakorlat

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség

        Kiváló szintű munkabírás terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerinti részletes, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz.

        Iskolai végzettséget, képzettséget, szakvizsgát igazoló okirat egyszerű másolata.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, vagy megkérésének igazolása.

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személy a teljes pályázati anyagba betekinthessen.

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

        Nyilatkozat, hogy nem áll fenn vele szemben a Kttv. 84-85. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok vagy azt a jogviszony létesítését követő 30 napon belül megszünteti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/54/466-030 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5813-1/2017 , valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4161 Báránd, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5813-1/2017, valamint a munkakör megnevezését: szociális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4161 Báránd, Kossuth tér 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Báránd Községi Önkormányzat hirdetőtáblája - 2017. július 10.

        Bárándi Közös Önkormányzati Hivatal Tetétleni Kirendeltségének hirdetőtáblája - 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő hat hónap.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.barand.hu, www.tetetlen.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.