Pallasz Athéné Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pallasz Athéné Egyetem
Pedagógusképző Kar Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék

mestertanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Természetismeret tantárgyak kurzusainak, az óvodai környezetismeret módszertani és az iskolai környezetismeret tantárgy pedagógiai kurzusok megtartása, a hallgatói tervezetek ellenőrzése és a hallgatói bemutató foglalkozások követése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 395/2015. (XII.12) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A pályázónak meg kell felelnie a Pallasz Athéné Egyetem Foglalkoztatási követelményrendszerében a mestertanárokkal szemben támasztott alkalmazási feltételeknek, különösen :

        rendelkezzen egyetemi végzettséggel vagy mesterfokozattal,

        magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy

        büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajzot, az oktatási tevékenységre vonatkozó adatokat, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok másolatát, (eredeti okiratok bemutatására a kinevezést megelőzően kerül sor),

        a publikációk, tudományos alkotások, díjak jegyzékét,

        az egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban nem álló pályázó részéről három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát,

        a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megtekinthetik,

        a pályázó szándéknyilatkozatát arról, hogy sikeres pályázata esetén az egyetem működési feltételei és költségvetési támogatása vonatkozásában a személye figyelembe vehető lesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/501-787 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 50/2017 , valamint a munkakör megnevezését: mestertanár.         Postai úton, a pályázatnak a Pallasz Athéné Egyetem címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Izsáki út 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖZIG 50/2017, valamint a munkakör megnevezését: mestertanár.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok alapján dönt a munkáltatói jogkörrel rendelkező vezető a jogszabályokban az egyetem belső szabályzataiban meghatározott rend szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.uni-pae.hu - 2017. július 10.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat papír alapon személyesen vagy postai úton nyújtható be 1 eredeti és 3 másolati példányban.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.