Észak-Pesti Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.09.01-2022.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1153 Budapest, Bocskai utca 71-78.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. és az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint az intézményvezető-helyettes feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetésében, irányításában, döntéselőkészítésében való részvétel, az intézményvezető munkájának segítése munkaköri leírása szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, egyetemi szintű végzettség az alapfokú művészeti iskolában pedagógus munkakörben való alkalmazhatóság, figyelembe véve a nemzeti köznevelésről szóló tv. 3. sz. melléklete szerinti előírásokat,

        pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai tapasztalat

        megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkaviszonyba kinevezhető

        büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közoktatás vezetői végzettség-pedagógus szakvvizsga

        referencialevél a vezetői kompetenciák kiemelésével

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs és szervezőképesség, konfliktuskezelési képesség

        Kiváló szintű problémamegoldó és döntési képesség, csapatmunkára való képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, bizonyítványok másolata

        motivációs levél, mely tartalmazza az igazgatóhelyettesi beosztásban ellátandó vezetői feladatokra voantkozó szakmai elképzeléseket

        ötéves szakmai tapasztalat igazolása (munkáltatói igazolás munkakör megnevezésével)

        nyilatkozat a pályázati anyag sokszorosításához, harmadik személlyel való közléséhez

        hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázattal összefüggő kezeléséhez

        90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-271-0842/106 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK270/2017/86 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.         Postai úton, a pályázatnak a Észak-Pesti Tankerületi Központ címére történő megküldésével (1165 Budapest, Jókai utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KK270/2017/86, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kérem elektronikus úton másolatban az eszakpest@kk.gov.gu elektronikus címre is megküldeni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.