Kistérségi Humán Szolgáltató Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

iskolai szociális munkás

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. december 31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Kötegyán, Sarkad, Sarkadkeresztúr óvodáiban, általános és középiskoláiban az óvodai és iskolai segítő tevékenység ellátása, melynek során a szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával feladata elsődlegesen a gyermekek, tanulók veszélyeztetettségének megelőzése, valamint az egészségfejlesztésben való közreműködés és prevenció. Az iskolai szociális munkás aktív résztvevője és működtetője a gyermekvédelmi jelzőrendszernek, továbbá a felmerülő életvezetési, szociális problémák megoldásához nyújt segítséget az óvoda gyermekeinek, az iskola diákjainak, igény szerint a pedagógusoknak, a nevelő – oktató munkát segítő szakembereknek, valamint szülőknek. A közalkalmazotti jogviszony a pályázat lejártát követően - esetlegesen - teljes munkaidősre módosítható és meghosszabbítható.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú mellékletének II. rész I. Alapellátások címe alatt a család- és gyermekjóléti szolgálatnál családsegítő, valamint a család- és gyermekjóléti központnál esetmenedzser munkaköröknél megnevezett képesítések,

        magyar állampolgárság, búntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

        empátia, humánum. felelősségtudat, önálló munkavégzés, megbízhatóság, rugalmasság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló irat/ok fénymásolata, állás elnyerését követően erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-66/375-371 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-1/2017. , valamint a munkakör megnevezését: iskolai szociális munkás.         Postai úton, a pályázatnak a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ címére történő megküldésével (5720 Sarkad, Árpád fejedelem tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-1/2017., valamint a munkakör megnevezését: iskolai szociális munkás.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Sarkad Város Közéleti és információs hetilapja - 2017. július 14.

        Sarkad Város internetes honlapja - 2017. július 14.

        Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás internetes honlapja - 2017. július 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 15.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.