Budapest Főváros Kormányhivatala

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros Kormányhivatala
XXI. Kerületi Hivatala

szabálysértési szakügyintéző

munkakör betöltésére.

A kormánytisztviselői jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormánytisztviselői jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1211 , Szent Imre tér 3.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. hatósági feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

a kormányhivatal kerületi hivatalának hatáskörébe tartozó szabálysértési hatósági ügyek intézése, az elsőfokú döntések előkészítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , a(z) Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. tv, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, felsőoktatásban közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen szerzett szakképzettség, vagy, felsőoktatásban jogi képzési területen szerzett szakképzettség,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,

        a kerületi hivatal hatáskörébe tartozó hatósági területek szakmai ismerete

        jogi vagy közigazgatási szakvizsga megléte

        a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény és végrehajtási rendeleteinek ismerete

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű intenzív, gyors és magas fokú önálló munkavégzésre való képesség

        Jó szintű szóbeli és írásbeli kifejezőkészség

        Kiváló szintű felelősségtudat, pontosság

        Kiváló szintű konfliktuskezelési képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a bizonyítvány kiállítása iránti kérelem feladóvevénye/bizonylata(az okirat eredeti példányának benyújtása a kinevezés feltétele).

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott részletes fényképes szakmai önéletrajzot

        szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okirat másolatát

        nyilatkozatát, mely szerint a benyújtott önéletrajzában és mellékleteiben foglalt személyes adatainak az eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        motivációs levelet

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/001000-1/201 , valamint a munkakör megnevezését: szabálysértési szakügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros Kormányhivatala címére történő megküldésével (1056 Budapest, Váci utca 62-64. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BP/1432/001000-1/201, valamint a munkakör megnevezését: szabálysértési szakügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók személyes meghallgatására az önéletrajz és a motivációs levél alapján kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat az Állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálya alá esik, figyelembe véve a Kttv. rendelkezéseit, így a foglalkozás állami szolgálati jogviszony keretei között történik." (próbaidő 6 hónap). A próbaidő lejártát követően lehetőség van szolgálati bérlakás igénylésére. Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kormanyhivatal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.