Abony Város Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Varga István Városi Sportcsarnok

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 3 év 2017.12.01.-2020.11.30.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 18.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladata az intézmény rendeltetésszerű működésének biztosítása, a munkatervben meghatározott feladatok végrehajtásának megszervezése. Gondoskodik a költségvetési szerv vezetésével járó feladatok ellátásáról és koordinálja az intézményben folyó szakmai tevékenységet. Ellenőrzi az intézményben folyó tevékenységek, foglalkozások, rendezvények folyamatát, színvonalát. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a szabályszerű vagyonkezelésért, és a takarékos gazdálkodásért. Összeállítja és elkészíti a fenntartó által meghatározott szempontok és ütemezés szerint a szakmai, tematikai és/vagy működési beszámolókat, elemzéseket. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet jogszabály hatáskörébe utal. Tájékozódik az intézmény működésével kapcsolatos pályázati lehetőségekről, részt vesz azok megírásában. Gyakorolja a Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint a hatályos jogszabályokban biztosított, hatáskörébe tartozó munkáltatói jogköröket.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,  Szakirányú felsőfokú végzettség (testnevelő tanár, okleveles testnevelő tanár, sportszervező, rekreáció-menedzser, sportmenedzser, okleveles szakedző, sportedző, rekreáció-szervező),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett;

        Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú gazdasági végzettség

        szakmai gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a pályázó szakmai életrajzát,

        az intézmény vezetésére vonatkozó programot, fejlesztési elképzeléseket

        az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) másolatát,

        három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

        pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul, hogy a pályázati anyagát a pályázat elbírálásában részt vevők, valamint az illetékes bizottságok és a képviselő-testület megismerhesse, abba betekinthessen

        nyilatkozatot az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában lévő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul

        nyilatkozatot arról, hogy a pályázat nyílt, vagy zárt ülésen kerüljön megtárgyalásra

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/53/562-095 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1234-2/2017. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Abony Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2740 Abony, Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZO/1234-2/2017., valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2740 Abony, Kossuth tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A jogszabályban biztosított véleménynyilvánítási joggal rendelkező szervezetek véleményének beérkezése után a pályázókat a Humánpolitikai Bizottság meghallgatja, a pályázatokat véleményezi. Az intézményvezető megbízásáról a Képviselő-terület dönt. A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Abony Város honlapja - 2017. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármesternek címezve, zárt borítékban (személyesen vagy postai úton) 2 példányban kell beadni. Postacím: Polgármesteri Hivatal, 2740 Abony, Kossuth tér

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abony.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.