Tárnoki Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű várhatóan 2020. augusztus 31 –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Képviselő-testület, valamint a Bizottságok jegyzőkönyvvezetői és ügyintézői feladatok, különösen: a meghívók előterjesztések és egyéb anyagok sokszorosítása, valamint azok eljuttatása a meghívottaknak, a testületi és bizottsági ülések hangfelvétel készítése, azok rendezése, egyeztetés a képviselőkkel és bizottsági elnökökkel az ülések napirendjéről, a jegyzőkönyvek elkészítése 15 napon belül, majd azok továbbítása a tisztségviselőknek, valamint a közigazgatási hivatalnak, az elkészült határozatokról a kivonatok eljuttatása az érdekelteknek, a testületi és bizottsági jegyzőkönyvek és előterjesztések megfelelő helyre történő elhelyezése, a Képviselő-testület üléséről külön kimutatás készítése az előterjesztések érintő bizottsági, módosító és kiegészítő javaslatokról, valamint állásfoglalásokról.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, főiskolai szintű igazgatásszervezői szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        hasonló területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47685/2017. , valamint a munkakör megnevezését: képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa György út 150-150. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 47685/2017., valamint a munkakör megnevezését: képviselő-testületi és bizottsági jegyzőkönyvvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tarnok.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.