Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balatonszárszói Százszorszép Óvoda

Óvodavezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.10.01.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Radnóti utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodavezető feladata az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a gyermekvédelmi jelzőrendszernek a köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, intézményvezetői szakképzettség,

        legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbíz - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        - büntetlen előélet

        - magyar állampolgárság

        - cselekvőképesség

        - óvodapedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség

        - pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

        - legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat

        - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        - részletes szakmai önéletrajz

        - vezetési, fejlesztési program

        - az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata

        - szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás

        - 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a pályázat tartalmát megismerhessék

        - nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

        - nyilatkozat arról, hogy a döntéshozók nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalják a pályázatot

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 84/362-501 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 653-10/2017. , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 653-10/2017., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Oktatási és Kulturális Közlöny

        Somogyi Hírlap

        Szuperinfo

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 31.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.