Nógrád Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Angyalvár Óvoda

Óvodavezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július 2-től 2019. június 30-ig -ig szól.

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 2642 Nógrád, Mikszáth utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény és konyha alapító okiratban foglalt feladatok szervezése, a törvényes működés biztosítása, a pedagógiai szakmai munka és konyhában folyó tevékenység irányítása, az intézményi költségvetés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) betartása, munkáltatói jogok gyakorlása. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Óvodapedagógus,

        pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettségre, szakvizsgára vonatkozó oklevelek másolata, részletes szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére vonatkozó program, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-35/362-001 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2014/M , valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.         Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2642 Nógrád, Hunyadi utca 18. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 29/2014/M, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Nógrád megye, 2642 Nógrád , Hunyadi utca 18. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nograd-var.hu - 2014. május 8.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nograd-var.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.