Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Pedagógiai és Módszertani Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01-2019.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-Pedagógia - az oktatás elmélete -Didaktika Közoktatási ismeretek - Nevelés az iskolában I.II - Oktatási, nevelési gyakorlat I.II. - Alternatív iskolák - Pedagógiai rendszerek -Oktatástechnológia oktatása a Testnevelési Egyetemen -Tanszékvezetői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        A pályázott szak műveléséhez alkalmas egyetemi diploma, .

        Elismert szakmai és tudományos tapasztalat, tudományos fokozat megléte: ami lehet doktori fokozat,tudományok kandidátusa, a tudományok doktora.

        Külföldön szerzett, honosított vagy elismert tudományos fokozat

        Részvétel az oktató nevelő és tudományos munkában, valamennyi szakon és tagozaton előadások, szemináriumok tartása magyar és angol nyelven

        Legalább egy világnyelven előadás tartására képes, mind az általa művelt tudományterületen, mind az oktatott tárgy tematikai spektrumában.

        Legalább 10 éves oktatói múlt a felnöttoktatásban

        Közoktatási vezető pedagógus szakvizsga képesítés,

        Alkalmasság a hallgatók, doktori képzésben résztvevők, a tanársegédek tanulmányi és tudományos munkájának megszervezésére, vezetésére

        Bűntetlen lelőélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Jelentkezés a pályázatra:

        Részletes szakmai Önéletrajz

        Egyetemi végzettséget,tudományos fokozatot. idegen nyelvtudást igazoló okiratok hiteles másolata

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        MTMT rendszeréből kinyomtatottt publikációs lista és tudománymetriai táblázat. A tudománymetriai táblázatot és tudományos munkák jegyzékét az egyetem könyvtárában kell hitelesíteni. Az egyetem könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe.

        Nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és a testületek megismerjék.

        Kérdőív az egyetemi docensi pályázatok elbírálásának szempontjaihoz

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-1-4879213 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/745/2015 , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/745/2015, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 , Alkotás utca 44. Fő épület fsz. 25.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Testnevelési Egyetem honlapján. - 2015. október 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A szabályszerűen összeállított pályázatot két példányban.ősszefűzve kérjük leadni.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.