Testnevelési Egyetem

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Testnevelési Egyetem
Sportmenedzsment Tanszék

tanszékvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01.-2019.12.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

• A tanszék stratégiai fejlesztési irányainak kidolgozása • A munkatársak feladatköreinek meghatározása, munkájuk felügyelete • Oktatói feladatok (menedzsment tantárgyak) • Kutatói feladat (tanszéki és egyéni témákban)

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        PhD fokozat

        Minimum 5 éves vezetői tapasztalat

        Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        büntetlen előélet

        magyar állampolgárság

        vezetői megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Sportszövetségi és /vagy sportegyesületi vezetői tapasztalat

        Angol középfokú nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Kommunikációs képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        jelentkezés a pályázatra

        a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,

        eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munkájának részletes ismertetését vagy vezetői beszámolóját

        vezetői programját,

        idegennyelv-tudás és jelentősebb tanulmányút feltüntetését.

        egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb − szakmai képesítést tanúsító okirat (helyben) hiteles másolatát

        kérdőívet az igazgatói/tanszékvezetői pályázatok elbírálásának szempontjaihoz

        MTMT rendszerből kinyomtatott publikációs listát és tudománymetriai táblázatot. A tudománymetriai táblázatot és a tudományos munkák jegyzékét az Egyetem Könyvtárában kell hitelesíttetni. Az Egyetem Könyvtára általi hitelesítés 10 munkanapot vesz igénybe. Kérem ezt a pályázatok beadási határidejének betartása érdekében vegyék figyelembe.

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,

        nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a jogszabályban és az egyetemi szabályzatokban rögzített bizottságok és testületek megismerjék

        Az önéletrajzot, a kérdőívet, az eddigi szakmai, vezetői, oktató és tudományos munka ismertetését vagy vezetői beszámolót, a vezetői programot, a tudományos munkák jegyzékét elektronikus formában is CD vagy DVD lemezen 1 példányban

        A szabályszerűen összeállított pályázatot összefűzve, 2 külön példányban, mellékelve a CD vagy DVD lemezen benyújtandó anyagot 1 példányban az Egyetem HR Irodájához kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/747/2015 , valamint a beosztás megnevezését: egyetemi docens.         Postai úton, a pályázatnak a Testnevelési Egyetem címére történő megküldésével (1123 Budapest, Alkotás utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TE/GIHUM/747/2015, valamint a munkakör megnevezését: egyetemi docens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1123 Budapest, Alkotás utca 44. Fő fsz. 23..

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak szerint.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. december 21.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. október 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.